บทความทั่วไป หรือ ข้อมูลทั่วไปที่ไม่มีหมวดหมู่

การจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตตามระบบเก่า

ในยุคของปู่ย่า ตายาย การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตมีเพียง 2 ระบบเท่านั้นคือ จำแนกออกเป็นพืช และสัตว์ เนื่องจากนักอนุกรมวิธานสมัยนั้น คือ ลินเนียส (Linnaeus) มองเห็นสิ่งมีชีวิตในลักษณะภาพใหญ่ ๆ

Read more