เตรียมสอน Xcode Workbench

iOS Applications

 1. รู้จักโปรแกรม  Xcode Workbench
 2. ประเภทของ Project Types
 3. การสร้างแอพพิเคชั่นแรก Building Your First iOS Application
  1. เขียน Hello World Application
 4. ทำความรู้จัก Model-View-Controller (MVC)
  1. หลักการใช้ The MVC Approach to App Development
  2. MVC ใน Xcode
 5. หลักการทำงานของ IBOutlets and IBActions  และ การเรียกใช้
 6. เริ่มสร้าง Building an Interactive iOS Application
  1. สร้างโปรเจ็ค Creating the Project
  2. การกำหนดค่า Adding Properties and Synthesized Methods
  3. การปรับแต่งหน้าตา Building the User Interface
  4. ทดสอบแอพพิเคชั่นที่สร้างขึ้น Testing the Application
 • ภาพรวม iOS Overview
  1. iOS
  2. อุปกรณ์ Mobile Devices
  3. Cocoa Touch Layer
   1. User Interfaces
  4. เฟรมเวิร์ค UIKit และ  Foundation Framework
  5. Media Services
  6. Core Services Layer
 • ส่วนติดต่อผู้ใช้ User Interfaces
  1. The Window
  2. Views
  3. The Root View Controller
  4. View Controller
  5. Delegate
  6. UI Control
  7. Data Entry Application
   1. Creating the Project
   2. Building the UI
   3. Writing the Code
   4. Testing the Application
 • View Navigation
  1. Tab Bar
   1. Creating a Tab Bar Project
  2. View Controllers in Multiview Applications
   1. The Delegate
   2. The Root View Controller
   3. The User Interfaces
  3. The Table View
   1. Setting up the Project
   2. Placing a Table View on the UI
   3. Data Source and Delegate Connections
 • Page-based Applications
  1. UIPageViewController Class
   1. The Data Source
   2. Navigation Orientation
  2. UIPageViewController Delegate Protocol
  3. Content View Controller
  4. The Data Model
 • การใช้ Picker Views
  1. DatePicker and PickerView Components
  2. DatePicker
   1. NSDate
   2. NSDateFormatter
   3. DatePicker and NSDate
   4. Using the Date Picker
  3. Picker View
   1. Using a Picker View in a Project
 • การใช้ ฐานข้อมูล Database Applications
  1. The Core Data Stack
   1. The Managed Object Model
   2. Managed Object Context and the Managed Object
   3. NSManagedObject and NSManagedObjectContext
   4. NSEntity Description
  2. Creating a Core Data Application
  3. Saving, Retrieving and Deleting Data Using Core Data
 • การใช้ ฐานข้อมูล  SQLite
  1. SQLite
  2. The Structured Query Language (SQL)
  3. Incorporating SQLite in an Xcode Project
   1. Add the SQLite Library
   2. Creating the UI
  4. Saving, Retrieving and Deleting Data
  5. SQLite Functions for Accessing Data
 • การใช้  iCloud
  1. iCloud
  2. Guidelines of iCloud Usage
  3. Preparing an Application for iCloud Usage
  4. Enabling iCloud Document and Data Storage
  5. iCloud Key-Value Data Storage
   1. Sharing Data between Applications
 • การใช้ Storyboarding
  1. Purpose of Storyboarding
  2. Adding Scenes to the Storyboard
   1. Configuring Segues to a Scene
   2. Associating a View Controller to a Scene
 • การใช้ Web Views
  1. The UIWebView Class
   1. Accessing a URL with NSURL
   2. Building Requests with NSRequest
   3. Loading Requests
 • การใช้ Map Views
  1. The MapKit Framework
   1. MapKit Regions
   2. The MKMapView Class
  2. Using the MapKit Framework in the Application
   1. Setting the Map Type to Standard, Satellite and Hybrid Views
  3. Updating the View Based on User Movement
 • การใช้ Camera Applications
  1. UIImagePickerController
  2. Using UIImagePickerController in an Application
   1. ใช้กล้องจาก อุปกรณ์ Adding Mobile Core Services Support
   2. UIImagePickerControllerDelegate and UINavigationControllerDelegate
   3. การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้  Creating the User Interface
   4. หลักการใช้ Implementing the Action Methods
   5. การบันทึกภาพ Saving Images
  1. Leave a Reply

   อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น