ปัญหาในธุรกิจด้าน การพัฒนาซอฟท์แวร์

Problems in the Scope

 • การกำหนดขอบเขตโครงการ ที่ไม่ชัดเจน
 • การประเมินราคาที่ผิดพลาด

Problems in the Analyze

 • การวิเคราะห์กิจกรรมในงานไม่ชัดเจน
 • การออกแบบโปรแกรมที่ผิดพลาด
 • การออกแบบฐานข้อมูลที่ขาดความยืดหยุ่น

Problems in the Management

 • การมอบหมายงาน ที่ไม่ตรงกับความถนัด ของพนักงาน
 • การสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ที่ไม่มีการลำดับความสำคัญก่อนหลัง
 • ยึดรายงานเป็นหลัก ไม่เน้นผลลัพท์ของงาน จึงไม่สามารถทราบผลลัพท์ที่แท้จริงได้

Problems in the Developer

 • การลำดับความสำคัญที่ไม่ถูกต้อง ของพนักงาน

Problems in the Testing

 • ไม่มีการทดสอบ ให้ถูกต้องเสียก่อน การนำไปส่งมอบให้ลูกค้า จึงทำให้โปรแกรมที่เขียน ทำงานไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
 • ไม่มีการทดสอบระบบย่อย ก่อน การใช้งานจริงทั้งระบบ ในสภาวะแวดล้อม และสถานการณ์จริง

Problems in the Documents

 • การจัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้โปรแกรมไม่ละเอียด หรือ ละเอียดเกินไป ผู้ใช้งานอ่านแล้วไม่สามารถเข้าใจได้