ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง

3.2       การกำหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง

3.2.1   ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่สนใจในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดใน เขตจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 6 กลุ่ม  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยจะใช้ในการศึกษานั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะที่สามารถเป็นตัวแทนของผู้บริโภค ที่สนใจในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดได้ และ จากการศึกษารายงานทางสถิติจำนวนประชากรในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยอ้างอิงประกาศ พบว่ามีจำนวนประชากร 1,261,530 คน อ้างอิงจาก ทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf  [สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559].

3.2.2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งการสุ่มตัวอย่าง จะใช้สูตร ตารางสำเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรโดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% ดังตารางที่ 1 วิธีการอ่านตารางผู้วิจัยจะต้องทราบขนาดของประชากร และ กำหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ดังต่อไปนี้

taro

ตารางที่ 3.1   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนต่างๆเพื่อการวิจัย

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87

3.2.3   วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย โดยการแจกแบบสอบถาม ตามจุดแหล่งชุมชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 6 กลุ่ม รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ชุด  ซึ่งมี ดังต่อไปนี้

  1. กลุ่ม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 100 ชุด
  2. กลุ่ม อำเภอบางพลี จำนวน 100 ชุด
  3. กลุ่ม อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 50 ชุด
  4. กลุ่ม อำเภอพระประแดง จำนวน 50 ชุด
  5. กลุ่ม อำเภอบางบ่อ จำนวน 50 ชุด
  6. กลุ่ม อำเภอบางเสาธง จำนวน 50 ชุด

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น