ความรู้พื้นฐานนักวิเคราะห์ระบบ

มีความรู้เรื่อง Waterfall/Agile/Scrum      อ่านรายละเอียด

บทบาทของ Product Owner (1 of 3 Concern)
Product ownership ผนวกทักษะและมุมมองที่หลากหลายเข้าด้วยกัน (มากเกินกว่าจะใส่ในหัวคนๆ เดียว)

Lean Startup Learning Cycle    อ่านรายละเอียด
Projects จบเมื่อ software ships
Product ที่ดีต้องการทักษะและมุมมองที่หลายหลายผนวกเข้าด้วยกัน
การค้นพบ Product ร่วมกัน
Triads (สมาชิกของ Product Discovery Team)

Story Mapping (เนื้อหาและตัวอย่าง)
Product Discovery Overview เรากาลังเปลี่ยนโลก
Output, Outcome และ Impact

MVP
Share understanding Persona
Go to where users do their work Users story
Paper prototypes
วันที่ 2 Requirement Gathering Techniques and Quality Attributes เวลา เนื้อหา หมายเหตุ

 

Foundation:
Requirement development
Quality attributes analysis
Quality characteristics of Requirement Specification
Requirement gathering vs. elicitation vs. analysis
Requirement gathering and elicitation techniques
o Basic: search, survey, interview, document review, and testing
o Special: mind and brain techniques, People management techniques
Expected outcomes of requirement gathering and elicitation

 

Workshop #1:
Determining quality attributes
Design and selection of requirement gathering and elicitation techniques
Requirement elicitation and determination

Workshop#2:
Requirement elicitation and determination
Quality attributes and requirement verification & validation

Conclusion
Class feed back

OOAD เวลา เนื้อหา หมายเหตุ
แนวคิดเชิงวัตถุ
Class and Object
Encapsulation
Inheritance
Polymorphism
การวิเคราะห์เชิงวัตถุ
การออกแบบเชิงวัตถุ

UML and Architecture เวลา เนื้อหา หมายเหตุ
แนะนา UML
Use case diagram
Class diagram
Sequence diagram
Activity diagram
Deployment diagram
Component diagram
Architecture Design
Web Service
Mobile First Approach

Quality Assurance เวลา เนื้อหา หมายเหตุ
Cost of quality
มุมมองด้านคุณภาพระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า
บทบาทของ System Analyst ในการประกันคุณภาพผ่านมาตรฐาน CMMI
Requirement Management (REQM)
Objective
Specific Practices
บทบาทของ System Analyst ในการประกันคุณภาพผ่านมาตรฐาน CMMI
Configuration Management (CM)
Objective
Specific Practices