ขอบเขตของการวิจัย

1.3    ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาค้นคว้าเพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีขอบเขตดังนี้

                  1.3.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าสำหรับการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มาทำการศึกษาวิจัย และ จากการศึกษารายงานทางสถิติจำนวนประชากรในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยอ้างอิงประกาศ พบว่ามีจำนวนประชากร 1,261,530 คน อ้างอิงจาก ทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf  [สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559].
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ ทาโร ยามาเน่(Taro Yamane)โดยใช้สูตรการคำนวณ จะได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87

สรุปขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน  400 คน

         1.3.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิด ของ ผู้บริโภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ติดตั้งและใช้บริการระบบกล้องวงจรปิดซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลที่ เขตจังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้

  1. การรับรู้ปัญหา
  2. การแสวงหาข้อมูล
  3. การประเมินทางเลือก
  4. การตัดสินใจซื้อ
  5. ความรู้สึกหลังการซื้อ

         1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคา พ.ศ.2559 ถึง เมษายน พ.ศ. 2559

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น