การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อระบบกล้องวงจรปิด ในเขตจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย ผู้วิจัย จึงกำหนดความหมายของสัญลักษณ์และ อักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้

 

www

4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

1.1   การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปลักษณะทางข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่สนใจระบบกล้องวงจรปิด ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม ลักษณะสถานที่ประเภทสถานที่จำนวนผู้อาศัยงบประมาณ ขนาดพื้นที่

1.2      การวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อระบบกล้องวงจรปิด ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ตอบแบบสอบถามด้านการรับรู้ปัญหาด้านการแสวงหาข้อมูลด้านการประเมินทางเลือกด้านการตัดสินใจซื้อด้านความรู้สึกหลังการซื้อ

ตอนที่ 2    การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะสถานที่ ประเภทสถานที่ จำนวนผู้อาศัย งบประมาณ และ ขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ปัญหา แตกต่างกัน

สมมติฐานข้อที่2 ลักษณะสถานที่ ประเภทสถานที่ จำนวนผู้อาศัย งบประมาณ และ ขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล แตกต่างกัน

สมมติฐานข้อที่3 ลักษณะสถานที่ ประเภทสถานที่ จำนวนผู้อาศัย งบประมาณ และ ขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก แตกต่างกัน

สมมติฐานข้อที่4 ลักษณะสถานที่ ประเภทสถานที่ จำนวนผู้อาศัย งบประมาณ และ ขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน

สมมติฐานข้อที่5 ลักษณะสถานที่ ประเภทสถานที่ จำนวนผู้อาศัย งบประมาณ และ ขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ด้านความรู้สึกหลังการซื้อ แตกต่างกัน

ตอนที่ 3    การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น