การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4    การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ออกเก็บข้อมูลจริงศึกษาข้อมูลที่จำแนกตามแหล่งที่มา 2 ส่วน คือ

3.4.1    ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้ รวบรวมไว้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้

  1. ศึกษา ตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎี และรายงานที่เกี่ยวข้อง
  2. หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายางานที่เกี่ยวข้อง
  3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

3.4.2    ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรง โดยใช้ การสำรวจเป็นเครื่องมือ และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  1. ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มผู้บริโภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยการสุ่มเลือก ผู้ที่สนใจในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า เพื่อแจกแจง วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้
  2. ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามโดยตรง ส่งทางแฟกซ์ และส่งผ่านทางอีเมล์ หลังจากที่ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็น แนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้ง นี้อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1   ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือก กลุ่มลูกค้าที่สนใจในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด 6  กลุ่ม  รวมทั้งหมด 400  ชุด

ขั้นที่ 2   การแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยนำแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบจำนวน 400 ชุด โดย เนินการแจกแบบสอบถามผู้บริโภคที่สนใจติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด 6 กลุ่ม

ขั้นที่ 3   จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

ขั้นที่ 4   ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของคำตอบในแบบสอบถามจนครบ 400 ชุด

ขั้นที่ 5   จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น