การวิเคราะห์ข้อมูล

 3.5       การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ทำการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลดังนี้

3.5.1    การตรวจสอบข้อมูล ทำการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ แบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก

3.5.2    การลงรหัสข้อมูล นำข้อมูลของแบบสอบถามทั้งหมดมาแปรเป็นสัญลักษณ์ ตัวเลขแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ทำการลงรหัสตามที่กำหนดไว้

3.5.3    การบันทึกข้อมูล นำแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัส บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science)  เพื่อคำนวณค่าทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามดังนี้

ส่วนที่ 1   แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐานเพื่อแสดงจำนวนร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2   ของแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน เพื่อแสดงค่าเฉลี่ยของ ระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ทำการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละด้าน แล้วทำการแบ่งอันตรภาคชั้นของคะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) และค่าพิสัย (Rang) โดยเกณฑ์ระดับความพึงพอใจจะใช้สูตรคำนวณช่วงความกว้างของชั้น (บุญสม ศรีสะอาด, 2543: 103-136) ในการวัดค่าตัวแปรได้กำหนดเกณฑ์การวัดไว้ 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคอร์ (Linker, 2003)  เพื่อให้การแปลความหมายสามารถ ทำได้อย่างละเอียดขึ้น และสามารถแปลความหมายได้ดังนี้

eeeu
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้

ppp

ตารางที่ 3.2   แสดงค่าระดับความสำคัญ และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ำหนักคำถาม โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งระดับความสำคัญทางด้านปัจจัยกำหนดคุณภาพการบริการ (Perceived Service Quality) ด้วยการหาช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยการคำนวณตามหลักการหาค่าเฉลี่ย จะได้ช่วงความกว้างระดับล่ะ 0.08

3.5.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสำคัญว่ามีผลมากน้อย

การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยหากเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม วิเคราะห์โดยการใช้ตาราง t-test (Independent t-test) และหากเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม มากกว่า 2 กลุ่ม จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ถ้ามีข้อแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจะทดสอบรายคู่ต่อไป

3.5.4  ความคิดเห็นอื่นและข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น