การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

Course Syllabus

รหัสและชื่อวิชา   BCS 506
Management of Information Systems and Technology
การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส
email:   mr.natnarong@gmail.com
โทร 09-1739-0308

คำอธิบายของรายวิชา
ศึกษาลักษณะของระบบสารสนเทศ แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการบริหารองค์การ ฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม การใช้อินเตอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อองค์การใช้ข้อมูล

ตำรา
Management Information Systems : Managing the Digital Firm Kenneth C. Laudon  Jane P.Laudon

รายละเอียด แผนการเรียน 

 1. 1 Information Systems in Global Business Today
  ระบบสารสนเทศในธุรกิจทั่วโลก
  Global E-Business and Collaboration
  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกและการร่วมมือ
 2. Information Systems, Organizations, and Strategy
  ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์
 3. IT Infrastructure and Emerging Technologies
  โครงสร้างพื้นฐานไอทีและเทคโนโลยีใหม่
  Telecommunications, the Internet, and Wireless Technology
  โทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีไร้สาย
 4. Foundations of Business Intelligence: Databases and Information Management
  การเกิดขึ้นของธุรกิจเชิงปัญญา ฐานข้อมูล และการจัดการสารสนเทศ
 5. Securing Information Systems ระบบความมั่นคงสารสนเทศ
 6. Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy: Enterprise Applications
  ความสำเร็จของการดำเนินงานอย่างฉลาดและความใกล้ชิดลูกค้า : ระบบวิสาหกิจ
 7. E-Commerce: Digital Markets, Digital Goods
  พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ : ตลาดดิจิตอล สินค้าดิจิตอล 1
 8. E-Commerce: Digital Markets, Digital Goods
  พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ : ตลาดดิจิตอล สินค้าดิจิตอล 2
 9. Managing Knowledge
  การจัดการความรู้

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น